Divider

Nalatenschap

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Thema’s

Erfgenamen
Aanvaarding
Executeur
Afwikkeling
Erfbelasting
Verdeling

Na het overlijden valt er een nalatenschap open van bezittingen en schulden die moeten worden verdeeld onder de erfgenamen. Maar wie is of zijn de erfgenamen? Het antwoord hierop staat in de wet of in een testament.

De eerste twee vragen die we stellen zijn;
Is er een testament? Dan heeft de erflater zelf de erfgenamen gekozen.
Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier opvolgende groepen onderverdeeld:
1. Partner*, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen

*Onder partner wordt hier verstaan de gehuwde of geregistreerde partner, dus niet de samenwonende partner.Centraal Testamentregister
Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

Elke erfgenaam heeft de keuze om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te accepteren. Let wel; als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd. Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene.

Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Zuiver aanvaarden
Een erfgenaam is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Als er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam dus met zijn eigen vermogen dit tekort betalen.

Beneficiair aanvaarden

Een erfgenaam is niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

Verwerpen

Een erfgenaam die niets uit de nalatenschap wil hebben, verwerpt de nalatenschap. Daarmee doet een erfgenaam definitief afstand van zijn aanspraken op de nalatenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Een erfgenaam die wil verwerpen moet er rekening mee houden dat in sommige gevallen zijn kinderen in zijn plaats de nalatenschap krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

*Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld. Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen. Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

In het stappenplan dat onder aan deze pagina te vinden is staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat (deel van de erfenis) of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald. Ditzelfde geldt voor het ontvangen van een schenking.

Voor de 2022 tarieven en vrijstellingen erfbelasting: klik hier.
Voor de 2022 tarieven en vrijstellingen schenkbelasting: klik hier.

Aangifte doen

Als er in het testament een executeur is benoemd, dan moet deze executeur de aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur, dan doen de erfgenamen dit zelf. 
De aangifte voor de erfbelasting moet uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld, dus alle schulden van de nalatenschap zijn betaald en de definitieve aanslagen voor de inkomsten- en erfbelasting zijn ontvangen, kan de nalatenschap worden verdeeld.

Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de verdeling. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

  • Verdeling door rechter
    als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation
    mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Stappenplan

Stap 1
Stap 1

Testament

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. De overledene kan in zijn testament hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Heeft de overledene geen testament gemaakt dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Via het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of de overledene een testament heeft gemaakt.

Stap 2
Stap 2

Erfgenamen

Een erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Hij of zij is niet verplicht om de nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd. Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap kan de erfgenaam worden aangesproken voor de betaling van de schulden van de overledene uit zijn privévermogen, als er meer schulden dan bezittingen zijn.

Stap 3
Stap 3

Volmacht of executeur

Alle erfgenamen dienen tezamen zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen. Heeft de overledene een executeur benoemd dan is de executeur degene die de nalatenschap dient af te wikkelen.

Stap 4
Stap 4

Verklaring van erfrecht

Door middel van een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om de bankzaken te kunnen regelen. De RegisterExecuteur kan de aanvraag voor een verklaring van erfrecht voor u verzorgen.

Stap 5
Stap 5

Boedelbeschrijving

Aan het begin van de afwikkeling dient een inventarisatie van de nalatenschap per de dag van overlijden te worden gemaakt. Deze boedelbeschrijving kunnen erfgenamen ook gebruiken voor de beslissing omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Onderdeel van deze boedelbeschrijving is het toekennen van waarden aan verschillende goederen. Ik kan voor u de boedelbeschrijving opstellen en zorgen voor de taxatie van de verschillende goederen.

Stap 6
Stap 6

Spoedeisende zaken

Doorgaans zal de uitvaartverzorger het overlijden doorgeven aan de gemeente, vervolgens wordt het overlijden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Automatisch worden daardoor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het overlijden. Op het laatst bekende adres zal de correspondentie ten behoeve van de overledene binnenkomen. Het is verstandig om te zorgen dat de post een aantal maanden wordt doorgestuurd naar degene die de afwikkeling van de nalatenschap verzorgt. Na het overlijden moeten woning en inboedel worden veilig gesteld en huisdieren moeten eventueel elders worden ondergebracht.

Stap 7
Stap 7

Kennisgeving overlijden aan instanties

Lidmaatschappen en abonnementen moeten worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard. Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds of banken, dienen over het overlijden te worden geïnformeerd. Ik neem deze taak graag van u over.

Stap 8
Stap 8

Administratie

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgerond. Alle binnenkomende post moet worden afgehandeld. Verder moeten schulden worden betaald en vorderingen en verzekeringsuitkeringen moeten worden geïnd. De bankzaken moeten worden afgerond. Beleggingen moeten worden geïnventariseerd en eventueel, in overleg met de erfgenamen, worden verkocht.

Stap 9
Stap 9

Inboedel

De inboedelgoederen moeten worden verdeeld onder de erfgenamen of de goederen moeten worden verkocht. Dit kan soms problemen geven. De RegisterExecuteur kan voor u de verdeling begeleiden of zorgen voor de taxatie en verkoop van de goederen.

Stap 10
Stap 10

Woning

Ook met betrekking tot de woning van de overledene moeten beslissingen worden genomen. De eigen woning van de overledene moet waarschijnlijk worden verkocht. De financiële consequenties van een eigen woning zijn hierbij van groot belang. Wat is de juiste waarde van de woning? Kan de hypotheekschuld volledig worden afgelost met de verkoopopbrengst? De RegisterExecuteur kan de verkoop van de woning begeleiden en de financiële consequenties voor u in kaart brengen. Had de overledene een huurwoning dan moet de huur worden opgezegd. Met de verhuurder moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplevering van de woning. Ook dient de woning van de overledene leeg en schoon te worden opgeleverd. Hier kan de RegisterExecuteur u ook bij helpen.

Stap 11
Stap 11

Belastingen

De belastingzaken van de overledene moeten ook worden afgerond. Allereerst dient de laatste aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend en eventueel de overige belastingzaken van de overledene te worden afgerond. De RegisterExecuteur kan u hierbij van dienst zijn. Daarnaast speelt de erfbelasting een rol. Erfgenamen moeten deze belasting betalen over hetgeen zij verkrijgen uit de nalatenschap. Er zijn vrijstellingen en er gelden verschillende tarieven. Zowel de tarieven als de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie van de erfgenamen met de overledene. De RegisterExecuteur kan voor u uitrekenen of u erfbelasting moet betalen. Mocht erfbelasting verschuldigd zijn dan kan de RegisterExecuteur de aangifte erfbelasting voor u opstellen.

Stap 12
Stap 12

Verdeling

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen en alle administratieve, financiële en fiscale zaken van de overledene zijn afgerond, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is belangrijk dat iedere erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt. Indien de RegisterExecuteur de afwikkeling van de nalatenschap heeft geregeld, legt hij rekening en verantwoording af en zorgt hij er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Telefoon icoon

+31 (0)6 17 88 56 46

Telefoon icoon

e.hoekstra@voltooidestateplanning.nl

Wereldbol icoon

Aalsmeer

KvK Icoon

87 01 19 13

Logo stichting RegisterExecuteur

Aangesloten bij stichting RegisterExecuteur